• PR Boutique

APRSF vybízí svěřenské správce, aby byli při změnách v evidenci skutečných majitelů aktivní


Výkonný výbor Asociace pro podporu a rozvoj svěřenských fondů, z.s. (“APRSF”) informuje správce stávajících svěřenských fondů o možných dopadech nového Zákona o evidenci skutečných majitelů, který vstoupí v platnost 1. června tohoto roku. Ti by podle představitelů asociace měli přijmout preventivní opatření, aby se nevystavili hrozbě pokuty a dalších možných důsledků.

Nový Zákon o evidenci skutečných majitelů č. 37/2021 Sb. byl přijat počátkem tohoto roku. Po pečlivém prostudování nového zákona nabádá výbor APRSF k ostražitosti a rád by vyzval správce stávajících svěřenských fondů, aby včas učinili případně potřebné kroky. Hlavním důvodem k těmto opatřením je dle asociace změna definice tzv. “skutečného majitele”.

Podle dosavadních pravidel byla skutečným majitelem každá fyzická osoba, která má možnost přímo nebo nepřímo vykonávat „rozhodující vliv“. V praxi to znamenalo, že skutečnými vlastníky většiny svěřenských fondů byli správci, zakladatel a v některých případech i osoby vykonávající dohled na správou svěřenského fondu. V případě většiny fondů však obmyšlení fakticky nemají rozhodující vliv a nebyli tudíž podle starého zákona považováni za skutečné vlastníky. Nový zákon právě toto změnil.

Obmyšlení se nyní formálně považují za skutečné majitele vždy, a to bez ohledu na to, zda mohou o fondu jakkoliv rozhodovat. Zákon zároveň rozšiřuje definici skutečného majitele také na jakoukoliv další zúčastněnou osobu, v jejímž „hlavním zájmu“ je fond spravován. Pokud ve vašem fondu tedy figurují další „způsobilé osoby“, které se mohou obmyšlenými stát (např. při splnění určité podmínky), s velkou pravděpodobností budou nyní i ony považovány za skutečné vlastníky. Právě ony totiž budou zpravidla splňovat podmínku, že v jejich „hlavním zájmu“ byl svěřenský fond zřízen nebo je spravován.

Ve všech těchto případech bude správce muset zajistit, aby do evidence skutečných majitelů byly zapsány správné informace, případně zkontrolovat, že po tzv. automatickém průpisu údajů z evidence svěřenských fondů budou v evidenci skutečných majitelů zapsány správné údaje. To platí také pro správce, kteří již o zápis do evidence skutečných majitelů požádali podle předchozích pravidel. Ačkoliv budou mít dostatečný čas nové zápisy následně zkontrolovat a požádat o úpravy, ulehčí se všem stranám, když učiní případné potřebné kroky k zápisu správných informací s předstihem. Nejedná se o složitý nebo obtížný proces. Při pochybení by však mohly správcům zbytečně hrozit nepříjemné pokuty, ve výjimečných případech až ve výši 500 000 Kč. V případě obchodních společností v majetku svěřenského fondu může hrozit dokonce omezení hlasovacích práv na valné hromadě nebo zákaz výplaty dividendy.

Pokud jste správcem svěřenského fondu a máte nejasnosti ohledně plnění tohoto nového právního požadavku, můžete se obrátit na členy APRSF, kteří vám rádi pomohou.

Pro více informací o členech a činnosti APRSF navštivte www.aprsf.cz.3 zobrazení